Anti-Slavery Society

Anti-Slavery Society (act. 1823-1833) grundades den 31 januari 1823 när en grupp män som var kända för sitt motstånd mot slavhandel och slaveri träffades på King’s Head tavern i London för att bilda en ny förening. Många av dem hade deltagit i kampanjen för att avskaffa slavhandeln i det brittiska imperiet, som slutligen hade lyckats 1807. Några av dem hade gått vidare och bildat African Institution, som hade åtagit sig att hålla ett vaksamt öga på utländska slavhandlares verksamhet, förbättra kunskapen om Afrika i Storbritannien och ge råd till regeringen i afrikanska frågor. Avskaffare hade förväntat sig att slavhandelns upphörande skulle ha inneburit förbättrade villkor för de förslavade, för antagandet hade varit att när plantageägarna inte längre kunde köpa ”nytt blod”, som män och kvinnor som tillfångatogs i Afrika och tvångsförflyttades till Amerika kallades, skulle de se till att deras ”egendom” inte bara överlevde utan även reproducerade sig själv. De britter som bekymrade sig om förhållandena på plantagerna hade dock insett att sådana förhoppningar inte hade infriats. Den grupp som samlades i King’s Head var ”djupt imponerad av omfattningen och antalet onda saker som är förknippade med slaverisystemet”, ett system som de ansåg vara ”i strid med kristendomens anda och föreskrifter samt motbjudande mot varje diktat av naturlig mänsklighet och rättvisa” (Committee on Slavery, minute book 1823-5, 1-2, 31 jan. 1823, Bodl. RH, Brit. emp. S20, box E2/1).

Men även om kristendomen länge hade samexisterat med slaveri, och anglikaner var faktiskt betydande slavägare, avskyddes en sådan association i slutet av 1700-talet av många kristna – särskilt av dem som var förknippade med den evangeliska väckelsen som påverkade både anglikaner och oliktänkande. Den evangeliska väckelsen hade inspirerat utvecklingen på 1790-talet av missionssällskap som såg som sin uppgift att föra ut sitt budskap till hedningar utomlands såväl som hemma. Deras tro på den centrala betydelsen av den individuella erfarenheten av andlig pånyttfödelse, en erfarenhet som borde vara öppen för alla män och kvinnor, innebar att de hamnade i konflikt med plantageägare som var djupt ovilliga att ge de förslavade tillgång till kristna läror, eftersom de var rädda för att det skulle kunna uppmuntra till motstånd.

Männen som träffades på King’s Head hade bestämt sig för att tiden var mogen för att bilda en ny förening, London Society for Mitigating and Gradually Abolishing the State of Slavery throughout the British Dominions. Enligt det klassiska mönstret för frivilliga organisationer upprättade de ett system med prenumerationer, en kommitté och ämbetsmän samt ett kontor och en sekreterare. De försäkrade sig om aristokratiskt stöd i person av sin president och några av sina vicepresidenter. De införde en protokollbok och förde noggranna anteckningar om sina möten. De inrättade en rad underkommittéer för att hantera publikationer, periodisk press, korrespondens med utlandet och hemlandet samt ekonomi. Ekonomiskt sett hade sällskapet inte kunnat överleva utan stöd från kväkare, som gav stora gåvor. De relativt små belopp som kom in från prenumerationer motsvarade aldrig de stora summor som spenderades, främst på publikationer.

Många välkända namn var på King’s Head: först och främst William Wilberforce, men vid den här tiden var han mer en galjonsfigur än aktivt engagerad i den dagliga politiska verksamheten, och han deltog sällan i mötena. Han hade redan närmat sig Thomas Fowell Buxton för att ta sig an frågan om slaveriet i underhuset och Buxton hade tackat ja några månader före mötet. Buxton var en välbärgad filantrop och var genom sin mor och sin hustru Hannah nära knuten till kväkare, särskilt familjen Gurney, som skulle bli mycket aktiva anhängare av den nya föreningen. Han hade varit parlamentsledamot sedan 1818 och identifierade sig särskilt med orsaken till fängelsereformen i hemlandet och den moraliska reformen i imperiet. Han kom att bli en nyckelfigur i den humanitära rörelsen på 1830- och 1840-talen, en central röst inte bara när det gäller slaveri utan också när det gäller britternas ansvar gentemot ursprungsbefolkningen. Buxton var på King’s Head och stod alltid i centrum för förhandlingarna med regeringen och besluten om den parlamentariska verksamheten under det kommande decenniet.

Den kanske mest hängivna medlemmen i det nya sällskapet var Zachary Macaulay, som deltog i det stora flertalet av mötena under sällskapets tioåriga existens och som var en outtröttlig arbetare för det. Han tog ofta över ordförandeskapet, satt med i alla underkommittéer och skrev en stor del av det publicerade materialet. Tillsammans med Wilberforce var han medlem av Clapham-sekten – en grupp anglikanska evangelister som hade bott runt Clapham Common vid sekelskiftet 1900 och som ägnade sina liv åt att reformera seder och moral, inte bara i nationen utan i hela imperiet. Macaulay, far till den berömde historikern Thomas Babington Macaulay, hade tillbringat fem år som övervakare på Jamaica innan han konverterade. Han blev en entusiastisk medlem av Wilberforce-kretsen och skickades av dem till Sierra Leone för att fungera som deras agent i deras nya koloniala företag. Efter åtta år, varav de flesta som guvernör, i Sierra Leone, där han visade sig vara en auktoritär och illiberal person i sina kontakter med de frigivna afrikanska bosättarna, återvände han till England. Han utnämndes till sekreterare i Sierra Leone Company och året därpå blev han redaktör för Christian Observer, den nya tidskriften som etablerats av de evangelikala. När African Institution inrättades 1807 blev han dess sekreterare och var mycket aktiv när det gällde att samla in bevis om slavhandelns verksamhet och spelade en nyckelroll i dess avskaffande. Han och advokaten James Stephen (en annan Claphamit som också ingick i det nya sällskapets kommitté) var de enda två som hade förstahandskunskap om kolonierna. Macaulay och Stephen höll frågan om slaveri vid liv efter handelns avskaffande och ledde kravet på registrering av de förslavade, vilket utgjorde en viktig beviskälla.

Den andra välkända personen som anslöt sig till kommittén var Thomas Clarkson, återigen berömd för sitt arbete med slavhandelns avskaffande och en man med mer liberala åsikter än majoriteten av dem som ingick i kommittén. År 1823 publicerade både han och Macaulay viktiga pamfletter som satte frågan om slaveri tillbaka på den politiska dagordningen. Clarkson tillbringade en stor del av 1823 och 1824 med att resa runt i landet, tala vid möten och uppmuntra entusiaster i provinserna att bilda hjälporganisationer. Förutom dessa gamla bekanta fanns det några nya ansikten i kommittén: James Cropper, Liverpool Quaker-handlare och stor förespråkare av ostindiskt socker som producerades av fri arbetskraft, som var en hängiven anhängare och regelbundet skrev in med förslag och förslag; Samuel Gurney representerade den rika Quaker-familjen; och Thomas Babington Macaulay, som hyllades för sitt tal vid föreningens första stora möte 1824 och som sades vara det stora hoppet för nästa generation, men som bara deltog i ett par av kommitténs möten.

Andra betydande personer som var involverade i föreningen var bland annat den radikale parlamentsledamoten och dissidenten William Smith (1756-1835), som var ordförande vid det första mötet, whigadvokaterna Henry Brougham, Thomas Denman, Stephen Lushington och James Mackintosh, Thomas Babington, svåger till Zachary Macaulay, samt kväkare William Allen och Luke Howard. Daniel O’Connell, ledare för gruppen av irländska parlamentsledamöter för upphävande, var en talare vid sällskapets möten i Exeter Hall. Bland sällskapets aristokratiska beskyddare fanns prins William Frederick, andra hertig av Gloucester, som var ordförande, Edward Harbord, tredje baron Suffield, och Viscount Milton (Charles William Wentworth Fitzwilliam, tredje earl Fitzwilliam).

Sällskapet hade blygsamma mål: de hoppades på att mildra och så småningom avskaffa slaveriet, men det fanns ingen antydan om att detta skulle ske inom den närmaste framtiden. De antog att de skulle arbeta genom parlamentet och de såg publiceringen av material om slaveri som avgörande för deras sak. De visste att de var engagerade i ett ”representationskrig” (Hall) med de västindiska köpmännen och planteringsintressena när det gällde plantagesystemets verkliga natur. De västindiska intressena insisterade på sin välvilja, en källa till förbättring för afrikaner. För att bemöta detta argument producerade sällskapet pamfletter och cirkulär i tusental och inrättade Anti-Slavery Monthly Reporter, redigerad av Zachary Macaulay, som systematiskt samlade in information om slaveriets missförhållanden. Deras första stora parlamentariska insats var att stödja Buxton när han i maj 1823 föreslog att alla barn som föddes efter ett visst datum av förslavade mödrar skulle vara fria och att de som förblev i slaveri skulle skyddas mer effektivt. Detta ändrades av utrikesministern George Canning, vars förslag om att förbättringarna skulle överlåtas åt kolonisatörerna accepterades. Mycket energi under de följande åren gick åt till att visa på dessa kolonisters konsekventa vägran att ta till sig den brittiska regeringens rekommendationer – vare sig det gällde de förslavades rätt till kristen undervisning, upphörandet av piskning av kvinnor eller undanröjandet av hinder för manumission.

Sällskapet stödde inrättandet av hjälporganisationer, inklusive sådana som inrättades av kvinnor, varav den första var Birmingham and West Bromwich Ladies Society for the Relief of Negro Slaves. Det var sekreteraren i Anti-Slavery Society, Thomas Pringle, som organiserade produktionen av The History of Mary Prince 1831, den djupt gripande berättelsen om en förslavad svart kvinna i Brittiska Västindien som fick ett stort genomslag både då och senare. Men som en grupp elitmän som var väl vana vid att utöva politiskt inflytande på högsta nivå var de ointresserade av att mobilisera folkligt stöd, och i slutet av 1820-talet tynade sällskapet bort medan frågan om katolsk frigörelse dominerade den politiska dagordningen. De flesta av de ledande personerna i sällskapet var angelägna om att skydda den etablerade auktoriteten och deras engagemang mot slaveriet var inte ett engagemang för social eller politisk jämlikhet. Emancipation innebar inte att all kontroll över afrikanernas liv och arbete försvann, utan snarare att ”rättslig auktoritet ersattes av privat och oansvarig auktoritet” (Committee on Slavery, protokollsbok 1829-32, 143, 9 maj 1832, Bodl. RH, Brit. emp. S20, box E 2/3). Deras inställning till afrikaner var paternalistisk: de betraktade afrikanska slavar som stackars offer för ett syndigt system som borde räddas och föras in i civilisationen. Det stora upproret bland de förslavade som ägde rum på Jamaica i december 1831 övertygade dock till slut många abolitionister om att om inte systemet avskaffades skulle ytterligare fruktansvärda blodsutgjutelser följa.

Hos 1830 utmanades den äldre generationens försiktighet och gradualism av yngre män – framför allt George Stephen, advokatson till James Stephen, som fungerade som advokat för sällskapet, och Joseph Sturge, en kväkare som var spannmålshandlare från Birmingham, vars politik var betydligt radikalare än de flesta andra abolitionister och som trodde på det ”vanliga folkets” politiska handlingsförmåga. I maj 1831, när reformen av rösträtten debatterades livligt i hela landet, deltog besökare från provinserna, däribland Sturge, i generalkommitténs möte och fick ett enhälligt samtycke till att ombud skulle utses för att föra ut frågan på landsbygden. Deras mål var att ”framkalla den allmänna opinionens röst … för att snabbt stödja vännerna till negerfrigörelsen i parlamentet när tillfället så krävde” (Committee on Slavery, protokollsbok 1829-32, 93, 25 maj 1831). Till en början inrättades en ny underkommitté där aktivisterna ingick. Snart ökade dock spänningarna mellan den gamla gruppen och den nya, och Agency Committee, som den kallades, förklarade sig självständig i mars 1832. Under tiden hade agenter rest runt i landet och mobiliserat allmänhetens stöd. Petitioner hade organiserats, valkandidater utmanades att deklarera sin ståndpunkt om frigörelse och stora offentliga möten hölls.

I slutspurten, efter att det stod klart att inte ens regeringen i det nyligen reformerade underhuset skulle ta upp slaverifrågan, samarbetade de två sällskapen och deputerade utsågs från hela landet och skickades till London för att visa att nationen krävde frigörelse. Det var denna mobilisering som till slut säkrade den lag som avskaffade slaveriet 1833. De slutliga förhandlingarna var dock mycket svåra. För att blidka plantageägarna föreslog regeringen ett lärlingssystem (slaveri under ett annat namn) och att kompensation skulle betalas ut till plantageägarna för förlusten av deras ”egendom”. Även om båda grupperna kämpade framgångsrikt för att förkorta lärlingstiden, vägrade Agency Committee in i det sista att godkänna kompensation, eftersom de såg det som ”ett indirekt deltagande i slaveriets brott” (Stephen, 191). Efter att lagen hade antagits såg gruppen sitt viktigaste arbete som slutfört, men många av aktivisterna fortsatte att kampanja för lärlingstidens avskaffande och vände sedan sin uppmärksamhet mot slaveriets problem på internationell nivå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.