Anti-Slavery Society

Anti-Slavery Society (act. 1823-1833), byla založena 31. ledna 1823, kdy se v londýnském hostinci King’s Head sešla skupina mužů známých svým odporem k obchodu s otroky a otrokářství, aby založili nové sdružení. Mnozí z nich se podíleli na kampani za zrušení obchodu s otroky v britském impériu, která se nakonec podařila v roce 1807. Někteří z nich pak založili African Institution, jehož cílem bylo dohlížet na činnost zahraničních obchodníků s otroky, zlepšovat znalosti o Africe v Británii a radit vládě v afrických otázkách. Abolicionisté očekávali, že ukončení obchodu s otroky bude znamenat zlepšení podmínek pro zotročené, neboť se předpokládalo, že jakmile plantážníci již nebudou moci kupovat „novou krev“, jak se říkalo mužům a ženám zajatým v Africe a násilně přesazeným do Ameriky, zajistí, aby jejich „majetek“ nejen přežil, ale aby se sám reprodukoval. Britové, kteří se zabývali podmínkami na plantážích, si však uvědomili, že tyto naděje se nenaplnily. Skupina, která se sešla v King’s Head, byla „hluboce ohromena rozsahem a množstvím zla spojeného se systémem otroctví“, systémem, který podle jejich názoru „odporuje duchu a přikázáním křesťanství, stejně jako se příčí každému diktátu přirozené lidskosti a spravedlnosti“ (Výbor pro otroctví, kniha zápisů 1823-5, 1-2, 31. ledna 1823, Bodl. RH, Brit. emp. S20, krabice E2/1).

Ačkoli křesťanství dlouho koexistovalo s otroctvím a anglikáni skutečně byli významnými otrokáři, koncem 18. století se takové spojení mnoha křesťanům hnusilo – zejména těm, kteří byli spojeni s evangelikálním probuzením, jež zasáhlo jak anglikány, tak disidenty. Evangelikální probuzení inspirovalo v 90. letech 17. století vznik misionářských společností, které viděly svůj úkol v předávání poselství pohanům v zahraničí i doma. Jejich přesvědčení o ústředním významu individuální zkušenosti duchovního znovuzrození, zkušenosti, která by měla být přístupná všem mužům a ženám, znamenalo, že se dostaly do konfliktu s plantážníky, kteří se velmi zdráhali umožnit zotročeným přístup ke křesťanskému učení, protože se obávali, že by to mohlo podnítit odpor.

Muži, kteří se sešli v King’s Head, se rozhodli, že nastal čas založit nové sdružení, Londýnskou společnost pro zmírnění a postupné zrušení stavu otroctví v celém britském dominiu. Podle klasického vzoru dobrovolných organizací zavedli systém předplatného, výbor a funkcionáře, stejně jako kancelář a tajemníka. Zajistili si aristokratickou podporu v osobě svého prezidenta a některých viceprezidentů. Zavedli knihu zápisů a vedli pečlivé zápisy ze svých schůzí. Zřídili řadu podvýborů – zabývali se publikacemi, periodickým tiskem, zahraniční a domácí korespondencí a financemi. Z finančního hlediska by společnost nemohla přežít bez podpory kvakerů, kteří poskytovali velké dary. Relativně malé částky, které přicházely z předplatného, se nikdy nevyrovnaly velkým částkám, které se vydávaly především na publikace.

V Králově hlavě působilo mnoho známých jmen: především William Wilberforce, který však v té době už byl spíše figurkou než aktivním účastníkem každodenních politických aktivit a schůzí se účastnil jen zřídka. Již několik měsíců před schůzí oslovil Thomase Fowella Buxtona, aby se ujal otázky otroctví v Dolní sněmovně, a Buxton souhlasil. Buxton, zámožný filantrop, byl prostřednictvím své matky a manželky Hannah úzce spjat s kvakery, zejména s rodinou Gurneyových, kteří měli být velmi aktivními podporovateli nového sdružení. Od roku 1818 byl poslancem a ztotožňoval se zejména s věcí reformy vězeňství doma a morální reformy v říši. Měl se stát klíčovou postavou humanitárního hnutí 30. a 40. let 19. století a ústředním hlasem nejen v otázce otroctví, ale i odpovědnosti Britů vůči domorodému obyvatelstvu. Buxton působil v Králově hlavě a byl vždy v centru jednání s vládou a rozhodování o parlamentních aktivitách v nadcházejícím desetiletí.

Snad nejoddanějším členem nové společnosti byl Zachary Macaulay, který se během deseti let její existence účastnil naprosté většiny schůzí a byl pro ni neúnavným pracovníkem. Často předsedal, pracoval ve všech podvýborech a napsal většinu publikovaných materiálů. Spolu s Wilberforce byl členem Claphamské sekty – skupiny anglikánských evangelíků, kteří na přelomu století žili v okolí Clapham Common a zasvětili svůj život reformě mravů a morálky nejen národa, ale i celého impéria. Macaulay, otec slavného historika Thomase Babingtona Macaulaye, strávil před svou konverzí pět let jako dozorce na Jamajce. Stal se nadšeným členem Wilberforceova kruhu a byl jím vyslán do Sierry Leone, aby působil jako jejich zástupce v novém koloniálním podniku. Po osmi letech, z nichž většinu strávil jako guvernér v Sierra Leone, kde se projevil jako autoritářská a neliberální osobnost v jednání s osvobozenými africkými osadníky, se vrátil do Anglie. Byl jmenován tajemníkem Sierra Leone Company a v následujícím roce se stal redaktorem Christian Observer, nového periodika založeného evangelíky. V roce 1807, kdy byla založena organizace African Institution, se stal jejím tajemníkem a velmi aktivně se podílel na shromažďování důkazů o fungování obchodu s otroky a sehrál klíčovou roli při jeho zrušení. On a právník James Stephen (další Claphamita, rovněž člen výboru nové společnosti) byli jediní dva, kteří měli přímé znalosti z kolonií. Macaulay a Stephen udržovali otázku otroctví při životě i po zrušení obchodu a stáli v čele požadavku na registraci zotročených, která poskytovala důležitý zdroj důkazů.

Další známou osobností, která se připojila k výboru, byl Thomas Clarkson, opět proslulý svou prací na zrušení obchodu s otroky a muž s liberálnějšími názory než většina členů výboru. V roce 1823 on i Macaulay vydali důležité pamflety, které otázku otroctví vrátily na politickou scénu. Clarkson strávil většinu let 1823 a 1824 cestováním po zemi, vystupoval na schůzích a povzbuzoval nadšence v provinciích k zakládání pomocných sdružení. Kromě těchto starých známých se ve výboru objevilo několik nových tváří: James Cropper, liverpoolský kvakerský obchodník a velký zastánce východoindického cukru vyráběného svobodnou prací, který byl oddaným příznivcem a pravidelně psal návrhy a podněty; Samuel Gurney zastupoval bohatou kvakerskou rodinu; a Thomas Babington Macaulay, který získal uznání za svůj projev na první velké schůzi sdružení v roce 1824 a o němž se říkalo, že je velkou nadějí pro příští generaci, ale který se zúčastnil jen několika schůzí výboru.

Dalšími významnými osobnostmi zapojenými do činnosti spolku byli radikální poslanec a disident William Smith (1756-1835), který předsedal prvnímu zasedání, whigovští právníci Henry Brougham, Thomas Denman, Stephen Lushington a James Mackintosh, Thomas Babington, švagr Zacharyho Macaulaye, a kvakeři William Allen a Luke Howard. Na schůzích společnosti v Exeter Hall vystupoval Daniel O’Connell, vůdce skupiny poslanců za zrušení irského práva. Mezi aristokratické mecenáše spolku patřili princ William Frederick, druhý vévoda z Gloucesteru, který byl jeho předsedou, Edward Harbord, třetí baron Suffield, a vikomt Milton (Charles William Wentworth Fitzwilliam, třetí hrabě Fitzwilliam).

Spolek měl skromné cíle: doufal, že zmírní a nakonec ukončí otroctví, ale nic nenasvědčovalo tomu, že se tak stane v blízké budoucnosti. Předpokládali, že budou pracovat prostřednictvím parlamentu, a vydávání materiálů o otroctví považovali za rozhodující pro svou věc. Věděli, že vedou „válku o zastoupení“ (Hall) se západoindickými obchodníky a plantážnickými zájmy, pokud jde o skutečnou povahu plantážnického systému. Západoindické zájmy trvaly na své benevolenci, na zdroji zlepšení pro Afričany. Proti tomuto argumentu vydávala společnost tisíce pamfletů a oběžníků a založila měsíčník Anti-Slavery Reporter, který redigoval Zachary Macaulay a který systematicky shromažďoval informace o zneužívání otroctví. Jejich prvním velkým parlamentním úsilím byla podpora Buxtona, když v květnu 1823 navrhl, aby všechny děti narozené po určitém datu zotročeným matkám byly svobodné a aby ty, které zůstaly v otroctví, byly účinněji chráněny. Tento návrh byl pozměněn ministrem zahraničí Georgem Canningem, jehož návrh, aby byla meliorace ponechána na kolonistech, byl přijat. V následujících letech bylo mnoho energie vynaloženo na prokázání důsledného odmítání těchto kolonistů přijmout doporučení britské vlády – ať už šlo o právo zotročených na křesťanské vyučování, ukončení bičování žen nebo odstranění překážek manumise.

Společnost podporovala zakládání pomocných organizací, včetně těch, které zakládaly ženy, z nichž první byla Birminghamská a západobromwichská dámská společnost pro pomoc černošským otrokům. Byl to právě tajemník Společnosti proti otroctví Thomas Pringle, kdo v roce 1831 zorganizoval vydání knihy The History of Mary Prince, hluboce dojemného vyprávění o zotročené černošce v britské Západní Indii, které mělo tehdy i později značný dopad. Jako skupina elitních mužů s dobrou praxí v uplatňování politického vlivu na nejvyšší úrovni však neměli zájem mobilizovat lidovou podporu a koncem dvacátých let 19. století společnost skomírala, zatímco politické agendě dominovala otázka katolické emancipace. Většina vůdčích osobností společnosti se starala o ochranu zavedené autority a jejich angažovanost v boji proti otroctví nebyla angažovaností za sociální nebo politickou rovnost. Emancipace neznamenala ztrátu veškeré kontroly nad životy a prací Afričanů; spíše znamenala „nahrazení soudní moci soukromou a nezodpovědnou autoritou“ (Výbor pro otroctví, kniha zápisů 1829-32, 143, 9. května 1832, Bodl. RH, Brit. emp. S20, krabice E 2/3). Jejich postoj k Afričanům byl paternalistický: africké otroky považovali za ubohé oběti hříšného systému, které je třeba zachránit a přivést do civilizace. Velké povstání zotročených, k němuž došlo na Jamajce v prosinci 1831, však nakonec mnohé abolicionisty přesvědčilo, že pokud nebude systém zrušen, dojde k dalšímu hroznému krveprolití.

V roce 1830 opatrnost a gradualismus starší generace zpochybňovali mladší muži – především George Stephen, právník, syn Jamese Stephena, který působil jako právní zástupce společnosti, a Joseph Sturge, kvakerský obchodník s obilím z Birminghamu, jehož politika byla podstatně radikálnější než u většiny ostatních abolicionistů a který věřil v politické působení „obyčejných lidí“. V květnu 1831, kdy se o reformě volebního práva horlivě diskutovalo po celé zemi, se návštěvníci z provincií, včetně Sturgeho, zúčastnili schůze generálního výboru a získali jednomyslný souhlas s tím, aby byli jmenováni agenti, kteří by tuto záležitost přenesli na venkov. Jejich cílem bylo vyzvat „hlas veřejného mínění … k rychlé podpoře přátel černošské emancipace v parlamentu, jak to bude vyžadovat příležitost“ (Výbor pro otroctví, kniha zápisů 1829-32, 93, 25. května 1831). Zpočátku byl vytvořen nový podvýbor zahrnující aktivisty. Brzy však vzrostlo napětí mezi starou a novou skupinou a Agenturní výbor, jak se nazýval, se v březnu 1832 prohlásil za nezávislý. Mezitím agenti cestovali po zemi a mobilizovali podporu veřejnosti. Byly organizovány petice, kandidáti ve volbách byli vyzýváni, aby deklarovali svůj postoj k emancipaci, a konala se velká veřejná shromáždění.

V posledním tažení, poté co bylo jasné, že ani vláda nově reformované Dolní sněmovny se nemusí zabývat otázkou otroctví, obě společnosti spolupracovaly a z celé země byli jmenováni poslanci, kteří byli vysláni do Londýna, aby demonstrovali, že národ požaduje emancipaci. Právě tato mobilizace nakonec zajistila přijetí zákona o zrušení otroctví v roce 1833. Závěrečná jednání však byla velmi obtížná. Aby vláda uklidnila plantážníky, navrhla systém učňovského školství (otroctví pod jiným názvem) a odškodnění plantážníků za ztrátu jejich „majetku“. Zatímco obě skupiny úspěšně bojovaly za zkrácení doby učňovského poměru, Výbor agentury do poslední chvíle odmítal s kompenzací počítat, protože ji považoval za „nepřímou účast na zločinu“ otroctví (Stephen, 191). Po přijetí zákona považovala skupina své hlavní dílo za dokončené, ale mnozí z aktivistů pokračovali v kampani za zrušení učňovského školství a poté obrátili svou pozornost k problému otroctví na mezinárodní úrovni.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.