Asbest in airconditioning en HVAC

Airconditioningsystemen en leidingwerk in gebouwen kunnen asbest bevatten, waarbij onbewust blootstelling aan brokkelige en inhaleerbare vezels kan optreden. Dit kan vele jaren duren totdat het wordt aangetroffen als gevolg van aanzienlijke verstoring door HVAC- of airconditioningsvaklieden bij upgrades en renovaties. Het eerste teken kan wit stof zijn dat op een ochtend bij aankomst op het werk zichtbare vezels kan bevatten. Andere keren wordt het verborgen asbest pas gevonden nadat een asbestdeskundige heeft vastgesteld dat er mogelijk asbest in het HVAC-airconditioningsysteem aanwezig is.

Waar kan het asbest in het HVAC-airconditioningsysteem zich bevinden?

Asbest werd op grote schaal gebruikt voor de thermische weerstandseigenschappen, wat een primaire toepassing en zorg was in HVAC-airconditioningsystemen, met name in de isolatie rond de naverwarmingsbanken of -spoelen in het gehele leidingnet. Tijdens de winter, wanneer de warme lucht door het gebouw wordt verspreid, koelt deze af; om dit te voorkomen, worden overal herverwarmingsstaven of -spiralen geplaatst, vergelijkbaar met een oude elektrische staafverwarming, om de lucht opnieuw op te warmen en de thermische inefficiëntie van het systeem te verminderen. Het is binnen deze secties van herverwarmingsstaven, dat een asbestmateriaal met lage dichtheid, genaamd millboard, kan bevatten.

Het millboardmateriaal rond de verwarmingsbanken zal na verloop van tijd beginnen te verslechteren en het materiaal, met inbegrip van de asbestvezels, in de luchtstroom vrij te geven en vrij te laten. Hierdoor kunnen mensen na verloop van tijd worden blootgesteld terwijl zij het gebouw bewonen. Asbest in de leidingen kan worden geïdentificeerd door een visuele inspectie van de verwarmingsbuizen en een monster van het materiaal dat naar een door de NATA geaccrediteerd laboratorium wordt gestuurd om op asbest te worden getest. Bemonstering van het kanaal door het stof onder gecontroleerde procedures op te scheppen door een asbestbeoordelaar of door gebruik te maken van bandmonsters is het meest geschikt, afhankelijk van de hoeveelheid aanwezig stof die eventueel kan worden bemonsterd.

Wat is de waarschijnlijke blootstelling?

De blootstelling door verslechterende walsplaten is over het algemeen gering en wanneer asbestmonitoring wordt uitgevoerd, zal de asbestconcentratie in de lucht meestal onder de detecteerbare grens van 0,01 vezel per milliliter liggen; elk gebouw moet echter onafhankelijk worden geïnspecteerd om het risiconiveau te bevestigen. Asbestanalyses moeten worden uitgevoerd door een door de NATA geaccrediteerd laboratorium overeenkomstig de “Guidance Note On The Membrane Filter Method For Estimating Airborne Asbestos Fibres 2nd Edition”.

Deze detectielimiet voor asbestconcentratie ligt ongeveer tien keer lager dan de blootstellingsnorm voor asbest, en de blootstelling op een laag niveau vormt doorgaans geen groot gevaar voor de gezondheid zolang er geen sprake is van aanzienlijke verstoring.

Significante verstoring van het asbest in het airconditioningsysteem kan het gevolg zijn van het schoonmaken van het kanaalwerk of van het snijden door HAVC & airconditioningvaklieden in het kanaalwerk dat het asbestmolenplaatmateriaal bevat. Deze mogelijke blootstelling is niet alleen een probleem voor de mensen in het gebouw, maar vooral voor de HVAC- en airconditioningsvaklui die zelf dagelijks aan asbest kunnen worden blootgesteld.

De meest voorkomende vorm van asbest die in de walsplaten rond de verwarmingsbuizen is aangetroffen, is chrysotielasbest, algemeen bekend als wit asbest. Er is ook amosietasbest aangetroffen, meestal in bespoten ruimten voor airconditioning en plafonds waar het asbest met hoge snelheid doorheen wordt getransporteerd.

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen?

In de eerste plaats moet een asbestinspectie van het gebouw worden uitgevoerd, waarbij het asbestregister aanwezig en beschikbaar is voor iedereen in het gebouw en de vaklui, inclusief HVAC- en airconditioningadviseurs, toegang hebben tot deze informatie. Als er geen informatie is over mogelijke aanwezigheid van asbest in het airconditioningsysteem, moeten de verwarmingsbuizen en het leidingwerk worden geïnspecteerd, waarbij ook stof- en isolatiemonsters moeten worden genomen.

In veel gevallen kan stof in de leidingen asbest bevatten, met name bij de elleboogverbindingen waar de deeltjes tegen het leidingwerk stoten en naar beneden vallen als gevolg van de ontoereikende transportsnelheid bij de scherpe bochten in het leidingwerk.

Wanneer asbest wordt aangetroffen in het gebouw, moet een asbestbeheersplan noodprocedures, wat te doen en wie te contacteren, samen met een risicobeoordeling, asbest lucht monitoring plan en asbest bemonstering procedures.

Voor meer informatie over asbest in airconditioningsystemen, neem dan contact op met een van de Asbestos Assessors of Arbeidshygiënisten op Asbestos Testing .com.au

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.