Utvärdering av ansträngningsinducerad hematuri hos uthållighetsidrottare

Det finns få tidigare uppgifter och forskning om ansträngningsinducerad hematuri. Om ytterligare forskning bedrivs i detta ämne finns det variabler att ta hänsyn till såsom brist på stora studier och mångfald i olika typer av uthållighetsaktiviteter. Många av de publikationer som granskades i detta manuskript hade en liten urvalsstorlek med bristande kontroll av variabler. Flera publikationer baserades endast på maraton- eller ultra-uthållslöpning. Ingen av den forskning som granskades innehöll överväganden om hur man definierar en uthållighetsidrottare. Ytterligare forskning för att utvärdera om träningsinducerad hematuri predisponerar patienten för permanenta njurskador bör genomföras. Studier som kontrollerar intensitet, varaktighet och typer av aktiviteter skulle ytterligare kunna utvärdera mikroskopisk hematuri hos uthållighetsidrottare.

NEDANKNINGAR
Ingen finansieringskällor användes vid skapandet av detta manuskript. Författarna förklarar att det inte finns några finansiella eller icke-finansiella intressekonflikter. Det kommer inte att finnas några monetära ersättningar i några företag eller organisationer som skulle få ekonomiska vinster från publiceringen av detta manuskript. Det finns inga patent eller pågående patent som är relaterade till det ämne som granskas i denna publikation.

15. Uphold, C. R. & Graham, M. V. (2013). Kliniska riktlinjer för familjepraktik (5:e upplagan). Gainesville, FL: Barmarrae Books, Inc.

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.