Inhalationsmedel Forskningsrapport Vilka är de andra medicinska konsekvenserna av missbruk av inhalationsmedel?

Missbrukare av inhalationsmedel riskerar en rad andra förödande medicinska konsekvenser. De högkoncentrerade kemikalierna i lösningsmedel eller aerosolsprayer kan framkalla oregelbunden och snabb hjärtrytm och leda till dödlig hjärtsvikt inom några minuter efter en session av långvarigt sniffande. Detta syndrom, som kallas ”plötslig sniffningsdöd”, kan uppstå vid ett enda tillfälle då en annars frisk ung person använder inhalationsmedel. Plötslig sniffningsdöd förknippas särskilt med missbruk av butan, propan och kemikalier i aerosoler. Missbruk av inhalationsmedel kan också orsaka dödsfall genom

  • kvävning – från upprepade inhalationer som leder till höga koncentrationer av inandningsångor, som tränger undan tillgängligt syre i lungorna;
  • kvävning – genom att luften blockeras från att komma in i lungorna när man inandas ångor från en plastpåse som placeras över huvudet;
  • kramper eller anfall – från onormala elektriska urladdningar i hjärnan;
  • koma – från att hjärnan stänger av alla utom de mest livsnödvändiga funktionerna;
  • kvävning – från inandning av kräkningar efter inandningsmedelsanvändning; eller
  • dödliga skador – från olyckor, inklusive dödsolyckor i motorfordon, som inträffat under berusning.

Baserat på oberoende studier som utförts under en tioårsperiod i tre olika delstater är antalet dödsfall relaterade till inhalationsmedel i USA cirka 100-200 per år.

Bild

Jämfört med hjärnan hos en person som inte har någon historia av missbruk av inhalationsmedel (A) är hjärnan hos en person som missbrukar kroniskt toluen (B) mindre och fyller mindre av utrymmet inne i skallen (den vita yttre cirkeln i varje bild). Med tillstånd av Neil Rosenberg, M.D., NIDA Research Report (NIH 05-3818).

Djur- och människoforskning visar att de flesta inhalationsmedel är extremt giftiga. Den kanske viktigaste toxiska effekten av kronisk exponering för inhalationsmedel är omfattande och långvariga skador på hjärnan och andra delar av nervsystemet. Till exempel skadar kroniskt missbruk av flyktiga lösningsmedel, såsom toluen eller naftalen (den flyktiga beståndsdelen i malkulor), det skyddande höljet runt vissa nervfibrer i hjärnan och det perifera nervsystemet. Denna omfattande förstörelse av nervfibrerna liknar kliniskt den som ses vid neurologiska sjukdomar som multipel skleros.

De neurotoxiska effekterna av långvarigt missbruk av inhalationsmedel omfattar neurologiska syndrom som återspeglar skador på delar av hjärnan som är involverade i kontrollen av kognition, rörelse, syn och hörsel. Kognitiva avvikelser kan sträcka sig från mild försämring till allvarlig demens.

Inhalationsmedel är också mycket giftiga för andra organ. Kronisk exponering kan ge betydande skador på hjärta, lungor, lever och njurar. Även om vissa inhalationsorsakade skador på nervsystemet och andra organsystem kan vara åtminstone delvis reversibla när missbruket av inhalationsmedel upphör, är många syndrom som orsakas av upprepat eller långvarigt missbruk oåterkalleliga.

Missbruk av inhalationsmedel under graviditeten kan också ge spädbarn och barn en ökad risk för utvecklingsskador. Djurstudier som utformats för att simulera mänskliga mönster av missbruk av inhalationsmedel tyder på att prenatal exponering för toluen kan resultera i minskad födelsevikt, tillfälliga skelettmissbildningar, försenad neurologisk beteendeutveckling och förändrad reglering av ämnesomsättning och kroppssammansättning hos hanar, samt födointag och viktökning hos båda könen. I ett antal fallrapporter noteras avvikelser hos nyfödda barn till mödrar som kroniskt missbrukar lösningsmedel, och det finns belägg för senare utvecklingsstörningar hos vissa av dessa barn. Ingen välkontrollerad prospektiv studie av effekterna av prenatal exponering för inhalationsmedel hos människor har dock genomförts, och det är inte möjligt att koppla prenatal exponering för en viss kemikalie till en specifik missbildning vid födseln eller ett specifikt utvecklingsproblem.

Slutligt har en undersökning från 2008 av över 13 000 gymnasieelever identifierat ett samband mellan ätstörningar (definierat som ett positivt svar på en eller flera av tre frågor om att man under de senaste 30 dagarna ägnat sig åt olämpliga beteenden för att kontrollera sin vikt) och inhalationsmedelsanvändning bland både manliga och kvinnliga elever.

Faror med kemikalier som finns i vanligt förekommande inhalationsmedel

amylnitrit, butylnitrit
(”poppers”, ”video head cleaner”)
sudden sniffing death syndrome, undertryckt immunologisk funktion, skada på röda blodkroppar (stör syretillförseln till vitala vävnader)

benzen
(finns i bensin)
skada på benmärgen, nedsatt immunologisk funktion, ökad risk för leukemi, toxicitet för fortplantningssystemet

butan, propan
(finns i tändvätska, hår- och färgspray)
snabbt sniffningsdödssyndrom via hjärteffekter, allvarliga brännskador (på grund av brandfarlighet)

freon
(används som köldmedium och aerosoldrivmedel)
snabbt sniffningsdödssyndrom, andningsobstruktion och död (på grund av plötslig kylning/kall skada på luftvägarna), leverskador

metylenklorid
(finns i färgförtunningsmedel och färgborttagningsmedel), avfettningsmedel)
minskning av blodets syrebärande förmåga, förändringar i hjärtmuskeln och hjärtslag

nitrousoxid (”skrattgas”), hexan
död på grund av syrebrist i hjärnan, förändrad perception och motorisk koordination, känselbortfall, spasmer i lemmarna, blackout på grund av blodtrycksförändringar, nedsatt hjärtmuskelfunktion

toluen
(finns i bensin, färgförtunningsmedel och färgborttagningsmedel, korrigeringsvätska)
hjärnskador (förlust av hjärnvävnadsmassa, nedsatt kognition, gångstörningar, förlust av koordination, förlust av jämvikt, spasmer i extremiteterna, hörsel- och synförlust), lever- och njurskador

trikloreten
(finns i fläckborttagningsmedel, avfettningsmedel)
sudden sniffing death syndrome, levercirrhos, reproduktionskomplikationer, hörsel- och synskador

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.